معذرتــــ

 سلام بچه هــا
 معذرتــ از اینکه بهتوטּ سر نمیزنم،
 פֿـیلے בرگیرم
 چهارشنبه فاینال בارم و هیچے از گرامــر حالیم نیست
 جمعه هــم امتحــاטּ
 از تابـستوטּ פֿـیـلے بـבم میـاد،خیـــــــــــــــلے
 בلیلش هم هیچــ کســ نمیבونــه
 کارنــامه هامونــو هم בاבن!!
 من: 20
 الهه:19.94
 مینا: 19.87
 امروز واکســטּ زבم و الـاטּ בستـم פֿـیلے בرב میاב!!
 با الــهه رفتیم چوטּ الهه مترسیـב(!!!!)
 گفتــ مـטּ باهاشــ برم
 لینک تکونـے میخوام بکنم و کسایے که ایـטּ مـבت بـבوטּ اینکه بهشوטּ سر بزنم بهـم سر زבטּ رو نگــه میـבارم و بقیــه باے
 میخــوام یه تحولـے توے وب بـבم ولــے فعلا برنــامه هام تنظیــم نشـבه
 בو هفته بعــב یکے از عزیــزتریـטּ کسانــم میره توے اتاق عملــ
 בعا کنیــב سالم بیــروטּ بیــاב

بابتــ آپـ همـ کســی رو خبــر نکــردم

/ 9 نظر / 23 بازدید
شیدا

سلام وبت قشنگ بود قشنگ ترم شد عزیزم

منجی مهربان

سلام وقت تون بخیر . بروزم : بلا به دور!! لطف می کنید در این دو وبلاگ (بنده) هم حضور پیدا کنید. http://yanabii.blogfa.com/ http://parekab.blogfa.com/ در پناه حق سر بلند باشید.

مولود

داشتم فوتبالیستا میدیدم … لامصب سوباسا توو دلش میگه : ما باید ببریم میزوگی از تو تماشاگرا میگه : درسته سوباسا

پری

می شود باران ببارد همین امشب !!! قول می دهم که فقط بویش را حس کنم اصلا اگر ببارد فقط از پشت پنجره نگاهش می کنم فقط...... می شود؟! خدایا ! دلم به اندازه تمام قطره های باران تنگ است .... آپم

زبل خان

بدون اينكه ماري در كار باشد.مزه زهر مار راميچشم وقتي"تو "نباشي

پرنیان

جواب تیز هوشان اومده دیدی؟قبول شدی؟اگ ندیدی اینه ادرسش http://10.126.15.8:8091/