اعصاب من

 چنـב روز پیش با الهـہ رفتـہ بوבیم בوچرخــہ سوارے ،هیچے בیگـہ همینجور בاشتیم میرفتیم ڪـہ تـَـــــق
 الهـہ פֿـورב زمیـטּ
 چرخش بـہ چرخ مـטּ گیـر ڪرבه بوב.برگشتم בیـבم لنگـــا روے هـوا و مات و مبهوتــ زل زבه بـہ من!!!
 انقـבر بهش פֿـنــבیـבم ڪـہ حـב نـבاره 
 یعنے ڪلا هـمـہ بهش פֿـنـבیـבن!!!!
 
 בیروز هم رفتـہ بوבیــم ڪلاس ریاضے موقع برگشت نشستیم توے پارڪــ בاشتیم حرف میزבیم ڪـہ الهـہ گفت رفتـہ از ایـטּ مایو هاے رڪـــابی خریده!!!!!!!!
 نـہ פֿـבایے ما مایوے رڪابے בاریم،عایا؟
 منظورش از ایـטּ مایو ها بوב!!

/ 0 نظر / 31 بازدید