summer

 باڪــرـہ بوבטּ بــבنا اهمیــت نــבارـہ
 مهҐ ایــنـہ ڪــہ בلــا 
 "فاحشــه"
 نبــاشטּ

 

 
 قبــول בاریــטּ بعضیــا بـבجـور
 بــہ عیـنڪ احتیــاج בارن؟؟؟
 בیــבیـטּ گوشــاے ماهارو
 چقــבر בراز میـبیـنن؟!

  
  
 از همتــوטּ معذرت میخــواҐ ڪـہ نتونسـتҐ بـہ قولــҐ عمــل ڪنم!!
 ایـטּ روزا حالــҐ פֿـوبـ نیستــ
 انــقـבر مسیر بیمارســتاטּ و פֿـــونـہ رو رفتـҐ
 چشҐ بستــہ راهو بلـבمــ
 اگر פֿـواستیــב نظـر بذاریــב
 اگر هҐ نـــہ معرفتــ آבҐ هاے مجـازے همیـنـہ

/ 16 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زبل خان

اون روزها حتی بیسکوییت ها هم ماندنی بودند... اسمشان "مادر"بود! حالاامروز چی؟؟؟؟؟؟ حتی اسم بیسکوییت ها هم شده :هـــــــــــــــــــای بـــــــــــــای!!!!

مولود

هههههه ایول آره!! به موقع بود!

children76

خدا بد نده چی شده؟ چرا رفتی بیمارستان؟[نگران]

ساحل

بیمارستان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ساحل

عشــق یعنــی : اختیــار بــدی کــه نــابــودت کنــد امــا اعتمــاد کنــی کــه ایــن کــار را نمــی کنــد...

Ooo Mab ooO

داشتم از درد به خود می پیچیدم همسایه ها گفتند : چقدر قشنگ قر میدهی ! و سالهاست رقاص پردرد خیابان هایم ..

children76

............@@@ ............@@@@@@@@@ ...............@@@@@@@@@ ....................................@@ ....................@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ....................@@@ ......................@@ .................................................. @@@...............................@@@ @@@................................@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ ...@@@@@@@@@@@@@@ ..................@@...@@ ..................@@...@@ ......................@@ ......................@@ ............................ ...............@@@@ .............@@.......@ ................@@@@@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ............................@@ ..............................@ ____________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$

ستاره جوون

کاش بودی. کاش میدیدی. کاش میفهمیدی. کااااااااش این کاش هافایده ای ندارن وقتی.......تونیستی

ستاره جوون

اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری هیچ صدایی نخواهی شنید قلبِ من طاقت این همه خوشبختی رو نداره !

Ooo Mab ooO

معنی آب را از دریا نه از لب های تشنه ی کویر بپرس درخت را از جنگل نه از دست های منتظر بیابان بپرس در آیینه دنبال خودت نگرد خودت را از من بپرس از چشم های منتظر من از دست های حسرت کشیده ی من من شناسنامه ی تو ام هیچ کس به اندازه ی من تو را نمی شناسد... از بس به تو فکر کرده ام از بس نبودنت را حسرت کشیده ام خودت را از من بپرس ..